طرح سنگ وچوب نوعی از معماری ساختمان است که با سیمان ساخته و اجرا می شود وا ز ان در نمای خرجی و حتی داخلی ساختمان استفاده میشود.