ابزار ستون سیمانی |انواع نما رومی و طرح های مختلف ستون و ستون ساختمان

امروزه به طراحی معماری نمای ساختمان ها، بیشتر از گذشته اهمیت می دهند. این مسئله به این دلیل است که در زیبایی ساختمان ها در مرحله اول، نمای بیرونی ساختمان قابل مشاهده است. یکی از متفاوت ترین طراحی های صورت گرفته در نمای بیرونی ساختمان ها، نمای رومی نام دارد.

 

ستون ساختمان 

ستون عضوی است که معمولا به صورت عمودی در ساختمان نصب می شود و نیروی محوری را تحمل می کند. نیروهای محوری به صورت نیروی فشاری ناشی از بار مرده و بار زنده وارده بر سطح کف طبقات است که به طور مستقیم و یا از طریق تیر به ستون منتقل می شود. علاوه بر نیروی فشاری، در قاب های خمشی، ستون ها تحت تاثیر لنگر ناشی از بار های قائم و جانبی به علت اتصال صلبتیر به ستون نیز قرار دارند. سهم هر ستون از بار طبقه، مساحتی محصور در نصف فاصله ی ستون مورد نظر و ستون های پیرامونی آن است که به آن سطح بارگیر گفته می شود.

 

مقاطع مناسب برای ستون ها 

مقطع مناسب برای ستون ها به صورت قوطی مربع یا مستطیلی است. مقاطع دایره ای و چند ضلعی نیز در سازه کاربرد دارند و عموما به منظور تأمین ملاحظات معماری استفاده می شوند. شکل مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده نیز بستگی دارد. برای ساختن ستون های فولادی از انواع پروفیل ها و ورق ها استفاده می شود. عموما ستون ها از لحاظ شکل ظاهری به سه گروه تقسیم می شوند.

۱- نیمرخ نورد شده

۲- ستون مرکب از نیمرخ های نورد شده

۳- ستون ساخته شده از ورق