۱-نما و حفاظت

ابتدایی ترین و حتی از لحاظ قدمت اولین وظیفه ای که نما عهده دارگردید حفاظت بود.انسان ها برای حفاظت از عوامل جوی و اقلیمی برای خود فضایی را به نام خانه ایجاد کردند.عدم وجود منفذ در ساختمان گرچه جلوی باد وباران و گرما سرما را می گرفت ولی ساختمان از نور و تهویه لازم محروم میکرد.هرچه نیاز به این مواهب زیاد شد نیاز به ایجاد روزنه در دیواره ساختمان افزایش یافت و در نتیجه نیاز به پوسته دیگری به نام جهت حفاظت بیشتر به وجود آمد.

 

نمای ساختمان به عنوان یک محافظ باید مشخصه های فنی زیر را داشته باشد:

-عایق بودن نسبت به گرما و سرما

مصالح مختلف ساختمانی ضریب انتقال حرارت و ظرفیت گرمایی ویژه مختلفی دارندو در نتیجه عملکرد حرارتی متفاوت خواهند داشت.یک سیستم نمای موفق نمایی است که زیبایی و بهره وری انرژی را باهم داشته باشد.داشتن نمایی که عملکرد حرارتی خوبی داشته باشد مستقیمأ مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد لذا در نمای ساختمان استفاده از مصالحی که ضریب انتقال حرارتی کمتری دارند باید مورد توجه قرار گیرد.

 

-مقاومت در برابر زلزله

-مقاومت در برابر ضربه

-مقاومت در برابر یخ زدگی 

-مقاومت در برابر آتش سوزی

-مقاومت در برابر ریزش

-انعطاف پذیر بودن در اجرای نما

-سبک بودن

-قابل اجرا بودن در ساختمان های مرتفع

 

 

جهت همکاری تماس بگیرید…